Referat af bestyrelsesmøde 14/1 2019

Siden sidst: Der er startet nyt byggeri på Hybenbakken 21, og der er igen kommet mere tung trafik på vejen.

På det sidste er vejen fyldt med huller, som Bjarne har lappet 2 gange. Tak Bjarne! Desværre var der ikke nok stigrus, så dækningen af hullerne er ikke optimal. Vi besluttede derfor i bestyrelsen at indkøbe dobbelt så meget stigrus som i august og strø det gamle grus på stien. Vi køber også dobbelt så meget kalciumklorid, så det kan lægges i et tykt lag efter Christian har tromlet. Forudsat at vi på Generalforsamlingen beslutter at hyre ham igen.

Bjarne vil gerne stå for indkøb og spredning af kalciumklorid.

Regnskabet er færdigt og godkendt af revisor Villy, og generalforsamlingen afholdes i år 10/2 2018 kl. 10 hos Birgitte og Ole Thastum.

Bestyrelsen har besluttet at beholde vores forsikring, da den giver god dækning på trappen til havet.

Villy indhenter,som aftalt på generalforsamlingen sidste år, budgetforslag til evt. asfaltering af vejen.

Bente Truelsen går af efter to år som formand, Bente Kristensen er på valg

Bestyrelsen prøver at lave opsøgende arbejde til en ny formand.

Der er indkommet forslag fra Margit Mønsted ang. Valg til Grundejerforening og vejlaug.

Bente Truelsen, formand

Grillfrokost søndag den 26.8. på stranden

Som tidligere annonceret holder Grundejerforeningen den traditionelle grillfrokost på vores strandareal søndag den 26. august kl. 13.00.

 Bestyrelsen sørger for en grill, salat, brød og drikkelse. I tager selv kød med til grillen samt tallerkner, glas mm.

Meld lige tilbage til Bente K (bente@styhr.dk) om I deltager eller ikke deltager.

Skulle vejret vise sig fra sin dårlige side, finder vi en løsning!

PS. Hybenbakken 21 er netop solgt til Philip Tønnesen og Birthe Paarup pr. 1. november. Philip og Birthe er naturligvis også inviteret.

Mange hilsner

På Bestyrelsens vegne

Bente Kristensen

 

Referat af bestyrelsesmøde 7/5 2018 og evaluering af Vejdagen

Deltagere: Birgitte Thastum, Bente Kristensen, Bente Truelsen

Arbejdsfordeling i bestyrelsen:  Bente K tager sig af skriftligt arbejde så som dokumenter på hjemmesiden, indkaldelser mm. Margit Mønsted er kasserer, Kirsten Meyhoff og Birgitte varetager forefaldende arbejde, undertegnede varetager formandsopgaver o.a. Sociale arrangementer varetages af Birgitte og Bente.

På mødet planlagde vi Vejdagen 27/5: Der var stor deltagelse og stien og trappen blev ordnet. Christian Larsen stod igen i år for reparation af vejen. Der blev indkøbt 8 kubikmeter leret vejgrus og 10 sække kalciumklorid. Vejen blev ikke tromlet, i stedet blev der efter endt arbejde strøet rigeligt med kalciumklorid for at undgå støv Det virker godt og grundejerne må gerne strø lidt rigeligt her i starten.

Bjarne Mønsted og Willy Christiansen tog sig af bænken på højen. Der blev sat ryglæn på og lagt nogle læs jord, så alle kan nå jorden, når man sidder på bænken. Et par dage efter havde Bjarne også bygget et bord. Alt fungerer fint, og vi siger tak til Bjarne og Willy.

Vi sluttede som vanligt af med en dejlig frokost ved bænkene på stranden. En rigtig effektiv og hyggelig dag.

På bestyrelsens vegne

Bente Truelsen

Vejdag

Kære alle medlemmer af Grundejerforeningens Ansbo

Igen i år skal vi have repareret gruslaget på vores hyggelige vej og klippet lidt af bevoksningen langs vejen, stien og på udsigtshøjen.

Dette sker søndag den 27. maj kl. 10.00

Vi mødes ved grusbunken og fordeler arbejdet. Husk rive, saks o.lign. redskaber. Vi får hjælp til det tunge arbejde af maskiner og en professionel (Bente og Jørgens svigersøn).

Når det hårde arbejde er udført, går vi traditionen tro ned på vores strandgrund og får lidt frokost. Skulle vejret drille finder vi en overdækket terrasse i stedet for.

Bestyrelsen sørger for øl og vand samt indkøb til frokost.

Skriv venligst til mig, om I deltager i arbejdsdagen og den efterfølgende frokost. Svar senest den 25. maj. (bente@styhr.dk).

Mange hilsner på Bestyrelsens vegne

Bente Kristensen

PS. HUSK at vi afholder grill-komsammen på stranden den 26. august.

Flere informationer følger

Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling den 11. marts 2018

Ordstyrer: Søren Knudsen

Referent: Bente Kristensen

Tilstede var: Søren og Lene (22), Benedicte (19), Birgitte (17), Vivi og Jørgen (18), Margit (18A), Lillian (16), Kirsten (15B), Willy (15A), Michael (14), Lise og Eske (13), Bente (10), Bente og Jørgen.

Formandens beretning for året, der er gået. (Beretningen ligger på Ansbos hjemmeside).

Bestyrelsesmedlemmer 2018:

Michael, Benedicte og Erik (nr. 12) ønsker ikke at fortsætte.

Grundejerforeningen siger mange tak til Benedicte og Michael for de mange års arbejde i bestyrelsen.

Nyvalgt blev: Margit og Kirsten.

Bestyrelsen 2018: Bente, Bente, Birgitte, Margit og Kirsten. Erik (10) er stadig suppleant.

Willy er revisor og Marianne (2) suppleant

Andet:

Den netop tegnede forsikring blev diskuteret. Bestyrelsen undersøger, om vi reelt er dobbeltforsikret.

Vejdag i år bliver 27/5 og spisearrangement på stranden 26/8.                         

Flere informationer på hjemmesiden senere

Christian reparerer vejen, men vi indhenter tilbud på asfaltbelægning inden næste Generalforsamling. Willy undersøger priser mv. sammen med Bestyrelsen.

Der var et ønske om at bænken på vores udsigtsplet får et ryglæn.

Grundejerforeningen opfordrer til, at man tilmelder sig Nabohjælp.

Kontingent Grundejerforeningen 100 kr. Vejfond 400 kr. Opkrævning i april.

Hjemmesiden Ansbo opdaterøes med mailadresser. Har man fået ny mailadresse sendes den til bente@styhr.dk.

Gilleleje 21. marts 2018

Formandens beretning for 2017

Generalforsamling 11. marts 2018

Formandens beretning

Velkommen til nye medlemmer: Bjarne og Margit, Kirsten, Vivi og Jørgen

Valg af formand og bestyrelse 2017: Mange medlemmer udeblev, og det var svært at vælge nye medlemmer og formand: Da ingen andre ville, lod jeg mig overtale, men kun for 2 år, så må andre yde deres. Der skal vælges 4 medlemmer, men vi er 6 medlemmer, da Bente(nr. 10) og jeg egentlig kun havde sagt ja til at varetage de sociale arrangementer. Vi besluttede i bestyrelsen at uddelegere arbejdet. Der er ikke valgt en næstformand. Det har fungeret godt.

Takkebreve fra Eske og Jørgen for de dejlige vine.

Vejdage: Vi har sidste år haft 2 vejdage, da der var mange skader på vejen. Der var stort fremmøde, og vi valgte, at vejen først endelig skulle ordnes rigtigt på 2. vejdag, da der var mange ny- og ombygninger på vejen. Mange lastbiler ødelagde belægningen. Det sled på belægningen.

Den første vejdag i juni: Vi lappede huller og klippede sti og trappe til havet. Vi havde en mand til at varetage klipningen af hækken til Birgitte. Den blev for lav syntes Birgitte, så vi har aftalt ikke at tage så meget i højden i år. Vi må i år tale med Kaltoft om at klippe længere ind hos ham!!

Dagen sluttede med grill på stranden. Fint arrangement, som Bente og Birgitte stod for.

Der var indkøbt 2 nye bord/bænke. Den ene knækkede og Michael og Erik fik den repareret. De er nu fastlåst på stranden, og Michael har nøglen. Michael og Erik har ryddet området for hyben- klippet men ikke gravet op. Måske skal vi overveje at grave buskene op!

Der er sat ny låge i og privatskiltet er sat op igen. I den forbindelse blev der også sat privatskilte på stien efter Benediktes ønske. Det holder unødig trafik nede!

Den anden vejdag: Vejen blev tromlet og ordnet af Christian. Mange mødte op og hjalp. Der blev klippet lidt og efterfølgende frokost på stranden. En rigtig hyggelig dag.

Vejdag i år bliver 27/5 og spisearrangement på stranden 26/8

Christian reparerer vejen, men vi indhenter tilbud på asfaltbelægning inden næste Generalforsamling.

Huller i vejen: Det har regnet meget i sommer og nye reparationer hos Lamm var i gang. Der var mange huller i vejen og jeg sendte reminder om, at grundejerne selv skal reparere hullerne. Desværre har nogle valgt at fylde jord (for meget)i hullerne hvilket har resulteret i mange buler. Det går ikke!!! Erik har fundet ud af at komme sten i bunden af huller og så grus. Det holder

Reparationer: Vi har fået repareret trappen. Flot arbejde! Bliver den glat påføres belægning. Erik har kontakt til tømrer.

Forsikring: Erik, der er forsikringsmand, påpegede, at vi burde tegne en Erhvervs- og produktansvarsforsikring, så beboerne var forsikrede i forb. med uheld under vejdag eller andres uheld på trappen. Vi var i bestyrelsen uenige om, hvorvidt vi skulle tegne en sådan forsikring, så vi holdt et ekstra bestyrelsesmøde, hvor der efter afstemning var flertal for at tegne en forsikring. Vi kunne ikke vente til Generalforsamlingen, da der var tale om et her og nu-tilbud!

Nabohjælp: Fungerer for nogen. Vi mangler skilt ved Hybenbakkens start. Bente har fremskaffet  et, som sættes op til vejdagen.

Gratiale: Michael får 500 kr. som tak for kørsel/lån af trailer for beboerne

Brev fra Leif Tang Lassen: grundejerne bør melde sig ind i Gilleleje lokalråd. Privatsag!!!

Invitation til fælles grundejerforenings generalforsamling. Jeg deltog ikke.

NB!! Alt indkøb skal aftales med bestyrelse eller formand. Ingen indkøb uden forudgående aftale!!

Bente Truelsen, formand

 

Generalforsamling

Kære medlemmer

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Ansbo

søndag den 11. marts kl. 10.

Mødet foregår hos Bente og Jørgen, Hybenbakken 6 B.

Der bliver serveret kaffe/te og morgenbrød.

Vi synes, det er vigtigt, at alle husstande så vidt muligt er repræsenteret til generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om livets gang på Hybenbakken
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan hentes på foreningens hjemmeside under ”Regnskab”. Det udleveres også på dagen.
  4. Budget- og kontingentforslag
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen

Benedikte og Michael ønsker ikke at fortsætte. Erik(nr. 12)  ønsker også at trække sig, selv om han ikke er på valg.

Erik (nr. 10) er pt. suppleant

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Pt. er Willy revisor og Marianne revisorsuppleant

  1. Eventuelt

 

Venlig hilsen og på gensyn

Bente Truelsen, formand

 

Husk vores vej- dag og sociale arrangement søndag den 11. juni 2017.

Vej-dag med efterfølgende spisning på stranden

På sidste Generalforsamling besluttede vi at opdele årets vej-dag i to dele.

Første del foregår søndag den 11. juni. Vi klipper, beskærer buske mv. samt lapper de værste huller på vejen. Vi slutter arbejdsdagen med et grill-arrangement på vort hyggelige strandareal.

Tid og sted: Søndag den 11. juni kl. 11.00.

Mødested: Ved grusbunken på Hybenbakken. Medbring havesakse mv.

Kl. ca. 12.00 går vi på stranden, hvis vejret er med os. Hvis vejret ikke er godt, finder vi en løsning.

Medbring kød, pølser eller hvad I vil have på grillen.

Vi får nye bænke og borde på vores strandareal, så der burde være plads til alle.

Bestyrelsen kommer med salat, brød og drikkevarer.

2. del bliver den 26. august, hvor vi ordner vejen og spiser frokost efterfølgende.