Formandens beretning for 2017

Generalforsamling 11. marts 2018

Formandens beretning

Velkommen til nye medlemmer: Bjarne og Margit, Kirsten, Vivi og Jørgen

Valg af formand og bestyrelse 2017: Mange medlemmer udeblev, og det var svært at vælge nye medlemmer og formand: Da ingen andre ville, lod jeg mig overtale, men kun for 2 år, så må andre yde deres. Der skal vælges 4 medlemmer, men vi er 6 medlemmer, da Bente(nr. 10) og jeg egentlig kun havde sagt ja til at varetage de sociale arrangementer. Vi besluttede i bestyrelsen at uddelegere arbejdet. Der er ikke valgt en næstformand. Det har fungeret godt.

Takkebreve fra Eske og Jørgen for de dejlige vine.

Vejdage: Vi har sidste år haft 2 vejdage, da der var mange skader på vejen. Der var stort fremmøde, og vi valgte, at vejen først endelig skulle ordnes rigtigt på 2. vejdag, da der var mange ny- og ombygninger på vejen. Mange lastbiler ødelagde belægningen. Det sled på belægningen.

Den første vejdag i juni: Vi lappede huller og klippede sti og trappe til havet. Vi havde en mand til at varetage klipningen af hækken til Birgitte. Den blev for lav syntes Birgitte, så vi har aftalt ikke at tage så meget i højden i år. Vi må i år tale med Kaltoft om at klippe længere ind hos ham!!

Dagen sluttede med grill på stranden. Fint arrangement, som Bente og Birgitte stod for.

Der var indkøbt 2 nye bord/bænke. Den ene knækkede og Michael og Erik fik den repareret. De er nu fastlåst på stranden, og Michael har nøglen. Michael og Erik har ryddet området for hyben- klippet men ikke gravet op. Måske skal vi overveje at grave buskene op!

Der er sat ny låge i og privatskiltet er sat op igen. I den forbindelse blev der også sat privatskilte på stien efter Benediktes ønske. Det holder unødig trafik nede!

Den anden vejdag: Vejen blev tromlet og ordnet af Christian. Mange mødte op og hjalp. Der blev klippet lidt og efterfølgende frokost på stranden. En rigtig hyggelig dag.

Vejdag i år bliver 27/5 og spisearrangement på stranden 26/8

Christian reparerer vejen, men vi indhenter tilbud på asfaltbelægning inden næste Generalforsamling.

Huller i vejen: Det har regnet meget i sommer og nye reparationer hos Lamm var i gang. Der var mange huller i vejen og jeg sendte reminder om, at grundejerne selv skal reparere hullerne. Desværre har nogle valgt at fylde jord (for meget)i hullerne hvilket har resulteret i mange buler. Det går ikke!!! Erik har fundet ud af at komme sten i bunden af huller og så grus. Det holder

Reparationer: Vi har fået repareret trappen. Flot arbejde! Bliver den glat påføres belægning. Erik har kontakt til tømrer.

Forsikring: Erik, der er forsikringsmand, påpegede, at vi burde tegne en Erhvervs- og produktansvarsforsikring, så beboerne var forsikrede i forb. med uheld under vejdag eller andres uheld på trappen. Vi var i bestyrelsen uenige om, hvorvidt vi skulle tegne en sådan forsikring, så vi holdt et ekstra bestyrelsesmøde, hvor der efter afstemning var flertal for at tegne en forsikring. Vi kunne ikke vente til Generalforsamlingen, da der var tale om et her og nu-tilbud!

Nabohjælp: Fungerer for nogen. Vi mangler skilt ved Hybenbakkens start. Bente har fremskaffet  et, som sættes op til vejdagen.

Gratiale: Michael får 500 kr. som tak for kørsel/lån af trailer for beboerne

Brev fra Leif Tang Lassen: grundejerne bør melde sig ind i Gilleleje lokalråd. Privatsag!!!

Invitation til fælles grundejerforenings generalforsamling. Jeg deltog ikke.

NB!! Alt indkøb skal aftales med bestyrelse eller formand. Ingen indkøb uden forudgående aftale!!

Bente Truelsen, formand