Formandsberetning 2011

Gilleleje februar 2012
Formandsberetning for året 2011

Vejdagen

Den årlige vejdag bev afholdt den den 29. maj. I lighed med forrige år havde vi på forhånd indkøbt 8 m2 såkaldt leret stabilgrus. Og ligesom i 2010 fik vi også denne gang god hjælp af Kristian, der stillede med både motor-trillebør, en lille gravemaskine til at rette vejens tværprofil rigtigt af med og en vibrator til at stampe det hele på plads.

Det lerede stabilgrus giver et fastere underlag, hvilket især vejens cyklister er glade for, end den tidligere grustype med knap så meget lerindhold. Støvplagen vurderer bestyrelsen også er blevet mindre, mens der er delte meninger om, hvorvidt antal huller i vejen i årets løb er mindsket eller øget.

Vejdagen sluttede traditionen tro med en arbejdsfrokost og en dram ved foreningens bord nede på stranden.

I årets løb har enkelte medlemmer følt sig kaldet til at udbedre opståede huller, men flere er fremover velkomne til på eget initiativ at tage lidt grus fra reservebunken og bidrage til en god og jævn vej. Grusvejs-eksperter siger, at det er vigtigt
1) at huller ikke får lov at vokse sig dybe
2) at man skraber/hakker lidt af det gamle grus væk i et hul før man hælder nyt i.

Reservebunken har været lidt for lille i 2011.

En enkelt vejdag om året vurderes at være tilstrækkeligt. Men til friklipning af stierne er en enkelt årlig dag ikke nok. Bestyrelsen indstiller derfor, at der afholdes en lille vejdag eller rettere en “klippedag ” i september. Opgaverne er dels klipning af grønt dels udfyldnig af opståede vejhuller. Ikke alle medlemmer behøver møde til ” klippedag “.

Også i 2011 har vi købt os til snerydning om vinteren. Der er faldet enkelte kritiske bemærkninger om, at rydningen kunne være bedre, men det er værd at erindre at vinteren 2011 var ekseptionelt rig på sne.

Vedligehold af øvrige eksisterende anlæg

I september lavede Jørgen Truelsen en ny låge til udmundingen af vor private sti i Gilbjergstien. Samtidig er det gamle hegn mellem Gilbjergstien og udsigtshøjen blevet saneret og erstattet af en række nyplantede vilde roser.

Planen var egentlig også at udskifte nogle af brædderne i bordet nede på stranden. Men en eferårsstorm kom os i forkøbet. Højvandet gik så langt op, at det tog bordet og førte det – nu i flere dele – et godt stykke længere hen ad kysten mod havnen.

Henvendelse om vedligehold af tværvejen

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra J. Fuglsang, der bor på hjørnet af Boholmsvej og “tværvejen”). Han beklager sig over, at tværvejens nordside er ved at gro til i brændenælder og andet ukrudt. Derfor har han i første omgang rettet henvendelse til Lisbeth Hirschmann Madsen, der bor ud til tværvejen på nordsiden, om ikke nok hun kan være venlig at holde sin side af vejen lidt bedre. Men hun henviser til, at der på hendes matrikel er tinglyst flg:

§ 3) “Ejerne af matr. nr. 3ky og 3ii kan kræve, at der opsættes hegn mellem den i § 1 nævnte sti [“tværvejen”] og resten af ejendommen. Opsætningen af hegnet skal betales af ejeren – eller ejerne – af det nuværende matr. nr. 3i og de derfra udstykkede parceller, der ligeledes skal vedligeholde stien og eventuelle hegn.”

Matr. 3i er siden blevet udstykket og (efter alt at dømme) blevet til de matrikler på hele østsiden af Hybenbakken, der strækker sig fra Gorritzen i nr. 16 i nord og ned til Sommerlystvej i syd. Det er grunden til at J. Fuglsang mener, at det er Grundejeforeningens opgave at vedligeholde tværvejen. Der er imidlertid ikke tinglyst nogen deklaration på disse grunde om, at der påhviler ejerne nogen pligter i den retning.

Derfor har bestyrelsen i en brevveksling med J. Fuglsang givet udtryk for,
at vi ikke kan anerkende, at hverken Grundejerforeningen eller nogen af dens medlemmer har pligt til at udføre bemeldte vedligehold. Men vi har samtidig givet udtryk for, at vi for det gode naboskabs skyld vil overveje at fælde brændenælderne og evt. smide lidt grus på tværstien i forbindelse med vor årlige vejdag.

Kystsikring via sandfodring

I foråret og først på sommeren var sindene optaget af det såkaldte kystfodringsprojekt, som gik ud på at pumpe sand op på stranden for at holde på den, istedet for som nu at bygge dyre kampestenshøfder. Finansierinegn skulle ske ved at pålægge grundejere inden for 1 km’s afstand af kysten i hele kommunen en ekstraafgift.

Grundejerforeningens bestyrelse havde emnet til drøftelse og der var delte meninger. Hele projektet blev skrinlagt efter en afstemning først på sommeren blandt de berørte grundejere. Afstemningen viste massiv modstand, dels fordi man mente at sandet hele tiden ville blive skyllet bort, dels fordi man fandt fordelingen af udgifterne uretfærdig.

Tyveri

Man hører ofte om hjemmetyverier, og i 2011 gik Hybenbakken da heller ikke fri. En nat havde Lise og Eske i nr. 13 ubudne gæster. Nogen havde lirket låsen på bagdøren op og var listet ind og havde taget en gammel, bærbar computer og nogle rede penge. Skaden var ikke stor, men oplevelsen ubehagelig, især fordi beboerne lå og sov på 1. salen mens tyvene listede rundt i stueetagen.

Bestyrelsen har den holdning, at vi som gode naboer bør hjælpe hinanden. Man bør fortælle når man er bortrejst og der er grund til at naboerne lige holder et ekstra vågent øje med ens hus. Det med det vågne øje gælder også generelt på vejen – at man lige noterer sig et bilnummer, hvis man ser ukendte og mistænkelige personer køre frem og tilbage.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder i årets løb. Desuden har kasserer og formand haft et par ekstramøder for at få sat netbank og Excel arket med regnskab på skinner. Og kasserer og revisor har også holdt et møde.

Hjemmeside

Der er grund til at minde om vor hjemmeside www.ansbo.dk og om det menupunkt, der hedder seneste nyt, og som formanden med jævne mellemrum opdaterer. Men ellers er hjemmesiden primært beregnet til referater fra generalforsamlinger, årsregnskaber, vedtægter – og en adresseliste på medlemmer. Hvis I har ændringer til adresselisten, bedes I give besked, så vi er sikre på, at den hele tiden er ajour.

Eske Wohlfahrt
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *