Formandsberetning 2010

Gilleleje februar 2011

Formandsberetning for året 2010

Vejdage

Den årlige vejdag i maj, var – sædvanen tro – årets vigtigste aktivitet. I 2010 havde vi valgt at gøre lidt ekstra ud af det. Vi havde truffet aftale om maskinhjælp – tre maskiner for at være nøjagtig: en motor-trillebør til at køre de 8 m2 grus ud på vejen, en lille gravemaskine til at rette vejens tværprofil rigtigt af med og endelige en vibrator til at stampe det hele på plads.

Hjalp det så? Når man ser på vejens beskaffenhed i løbet af året, må svaret være nej. Hybenbakken har stort set haft de huller og bump, som den plejer at have. Men det var en stor lettelse på selve dagen, at vi slap for at køre alt gruset ud med trillebør. Så vurderet ud fra, hvor ømme vore ben og rygge var på selve dagen, må maskinhjælpen siges at have være en succes, som vi i bestyrelsen foreslår, at vi forsøger at gentage i år.

Den fælles klipning af stien og trappen ned mod stranden forløb planmæssigt. Tak til alle der bidrog til en festlig og arbejdsom vejdag.

Efter det støvede vejarbejde belønnede vi os selv ved at gentage den frokost på stranden, som vi nu har holdt et par år. Vi synes i bestyrelsen, at det er en god tradition vi har indstiftet. Og igen i år var vejret med os.

Notat om vedligehold af grusveje

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge, om vi kan vedligeholde vejen bedre, så vi undgår dels huller i vejen, dels støvgener om sommeren. I den anledning har vi interviewet en vejingeniør, studeret en rapport om principper for vedligehold af grusveje og fundet forskellige oplysninger på nettet. Konklusionen er, at vi faktisk gør det rigtige – bruger den rigtige type stabilgrus, sørger for en tværprofil, så vandet kan løbe af, og dæmper de uundgåelige støvgener ved at sprede calciumklorid.

Man kan godt anvende skærver i stedet for stabilgrus, men i så fald skal skærverne udlægges i et tykt lag, for at der kan opmagasineres vand i belægningen. Ud over at være en kostbar løsning har skærver den ulempe, at de dels umuliggør cykling dels meget hurtigt spredes ud i rabatterne. Stenmel frarådes. Det er for fint et materiale og kan ikke holde i en vinterperiode.

Vi har samlet vore oplysninger og overvejelser i et notat, som vi vil se at få lagt på hjemmesiden.

Grønne områder

For god ordens skyld skal vi minde om, at vi har andre fælles herligheder end vejen – nemlig både stien med udsigtshøj og bænk og stranden med frokostbord. I år har der ikke været særlige problemer med bevoksning på skrænten, som blokerede for udsigten. Til gengæld har lågen mod Gilbjergstien fået et knæk, som en behjertet sjæl af egen drift – og tak for det – har lavet en nødtørftig reparation på. Bestyrelsen planlægger en lidt mere omfattende restaurering af låge og hegn mod Gilbjergstien i den kommende sæson. Og ved samme lejlighed overvejer vi at forsyne bordet på stranden med nye planker.
Nævnes bør det også at vi har fået nyt navneskilt på vejen. Det gamle Hybenbakken-skilt var bulet og i stykker, og en dag midt på sommeren satte kommunen et nyt, flot, læsbart vejskilt op – ganske uden bestyrelsens indblanding.

Overgang til netbank

Blandt årets nyheder er, at foreningens kasserer og formand nu har fået adgang til banken online via netbank. Sådan en ændring af vante rutiner kan godt skabe lidt forvirring, men alle medlemmer har – som det vil fremgå af regnskabet – uden problemer fundet ud af at indbetale det årlige kontingent. Stor ros og tak for (næsten) rettidig indbetaling fra (næsten) alle. Netbanken betyder at bestyrelsen til hver en tid kan få overblik over den økonomiske status og at kassereren formentlig vil kunne forenkle den årlige regnskabsaflæggelse.

Bestyrelsesmøder

Der har kun været behov for enkelte bestyrelsesmøder i løbet af året. Og de har været både hyggelige og konstruktive. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. En særlig tak til Benedikte der – med ekstern hjælp fra Tina – har vogtet nidkært over foreningens finanser.

Hjemmeside

Der er grund til at minde om vor hjemmeside www.ansbo.dk. Den bestyres af Lene, som fortjener tak både for jævnlige opdateringer og sikring af den daglige drift. Teknikken udvikler sig hele tiden, og Lene har planer om at lægge siden om, så det skulle blive muligt for os andre at uploade meddelelser og fotos fra vejdage mv. Som det er nu er siden ret statisk. Vi bruger den jo primært til referater fra generalforsamlinger, årsregnskaber, vedtægter – og en adresseliste på medlemmer. Hvis I har ændringer til adresselisten, bedes I give besked, så vi er sikre på, at den hele tiden er ajour.

Eske Wohlfahrt
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *