Formandsberetning 2009

Gilleleje, februar 2010
Formandsberetning for året 2009

Trappesagen

I 2009 blev året hvor sagen om retten til at benytte trappen mellem Gilbjergstien og stranden endelig fandt sin afslutning. Vor modpart hævede sagen umiddelbart før det afsluttende retsmøde.

Striden drejede sig om, hvem der har ret til at benytte trappen. Vor modpart, der allerede stævnede os i november 2007, mente at trappen kun måtte benyttes af beboere på matrikler med tinglyst trappeadgang. Vort synspunkt har hele tiden været, at alle medlemmer af Grundejerforeningen Ansbo må benytte trappen.

Forløbet i 2009 har været anstrengende: Der var efter et indledende telefonisk retsmøde i januar berammet hovedforhandling den 19. juni. Det blev uden begrundelse udsat til den 24. august. Men i midten af august skiftede vor modpart advokat, og for at give ham tid til at sætte sig ind i sagen, blev hovedforhandlingen udskudt til den 10. november.

I et forsøg på at finde en mindelig løsning holdt Søren (22) et møde med vor modpart i august. Og igen i begyndelsen af oktober havde Søren og jeg et endnu et møde med ham. Vi skrev et par mails med hinanden, men forlig kom ikke på tale.

Så pludselig en uge før retssagen får vi melding om, at sagen er hævet og at alle omkostninger – også dem vi i foreningen har afholdt til landmåler og advokat – skulle betales sagsøger. Og det er faktisk sket. Vi har fået godtgjort vore udgifter.

Hele forløbet må tolkes sådan, at vi i grundejerforeningen kan benytte trappen som hidtil. Men selvfølgelig skal vi huske at vise hensyn. Uanset vi kan mene, at sagsanlægget var ubegrundet, må vi nu lægge vor eventuelle irritation bag os. Der er ikke tvivl om, at vor – nu tidligere – modpart føler sig generet af trafikken på trappen, der som bekendt løber tæt forbi hans hus.

Vor advokat gennem hele forløbet har været Andreas Wetche. Han har leveret alle de formelle papirer og notater som følger med rollen som sagsøgt. Ham skylder vi stor tak. Stor tak skylder vi også Søren, der har varetaget forbindelsen til Wetche og i det hele taget fungeret som foreningens særlige konsulent i trappesagen.

Vi har spurgt Wetche, om vi risikerer at sagen bliver genoptaget. Svaret lyder som følger:

”Der er principielt ikke noget til hinder for at sagsøgeren ikke på et senere tidspunkt rejser dette spørgsmål igen. Men i praksis er det ikke noget, der sker. Og jeg har ikke tidligere set eksempler herpå.”

Vejdag, vedligehold af vejen, sti og udsigtshøj

I begyndelsen af juni holdt vi den årlige vejdag, hvis formål det er at reparere vejen efter vinterens slid. Men sliddet havde været beskedent og kassen fattedes penge. Derfor undlod vi at købe nyt grus, men nøjedes med de ca. 2 m2, som lå i reserve fra 2008. Vi strøede 5 sække støvdæmpende middel som sædvanligt.

I løbet af efteråret opstod der en del huller på vejen, og vi må erkende at vejen har mistet noget af den højryggede tværprofil, som gør at vandet løber af. Så i tilbageblik var det måske ikke helt heldigt, at vi sparede på gruset i 2009.

Vi krøb muligvis over, hvor gærdet var lavt for så vidt angår grus på vejen. Men med hensyn til dagens anden hovedopgave, klipning af bevoksning langs sti og på udsigtshøj, var der ingen vaklen. Alle deltog med stor iver i arbejdet.

Vejdagen sluttede – som det nu næsten er blevet tradition – med en arbejdsfrokost og en dram nede på stranden.

Klipning på skrænten

Igen i år kunne vi konstatere, at bevoksningen på skrænten ud for vor udsigtshøj i løbet af maj voksede sig så høj, at den generede udsynet. Vi sendte et venligt brev til kommunen og bad om en forklaring på, hvem der egentlig har pligt til at holde bevoksningen nede og hvor høj den må være. Der er os bekendt tinglyst nogle bestemmelser på matriklerne på skrænten, så det har nok ikke været helt let for kommunen at svare os. Det undlod den da også at gøre – vi fik aldrig svar. Til gengæld var bevoksningen klippet ned en uge efter!

Økonomien

Udgifter og indtægter til såvel vejfond som forening er som forventet. Men rent regnskabsmæssigt har året ikke været helt let. Det har været en omstændelig sag for den nye kasserer at få adgang til vore konti i Den Danske Bank. Og det har heller ikke været helt nemt at finde ud af principperne i det digitale regneark, som vi har brugt gennem de senere år. Derfor er vi glade for, at Tina (4) har været sød til at springe til som hjælpekasserer og tilmed forstrakt kassen med et lån, da det kneb med likviditeten, som følge af omkostninger ved retssagen.

Vi har opdaget, at de to parceller på Boholmsvej gennem nogle år har indbetalt 400 kr. i kontingent. Det er faktisk en fejl, som vi burde have opdaget tidligere, for de skal ikke bidrage til vejfonden, men kun betale 100 kr. i kontingent til foreningen. Bestyrelsen er indstillet på at tilbyde de to medlemmer, at de kan få det beløb retur, som vi har opkrævet for meget.

Møder

Vi har holdt tre bestyrelsesmøder i årets løb. Kassereren (kassererne!), vor revisor og jeg har holdt et par møder om regnskabet. Og endelig har Søren og jeg har holdt et par møder i forbindelse med retssagen. Lene og jeg har ikke holdt møder, men vi mailer af og til når noget skal lægges på vor hjemmeside, ansbo.dk. Tak til jer alle for inspirerende samarbejde og for jeres bidrag til godt naboskab.

Eske Wohlfahrt
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *