Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Ansbo. Dens område er parceller samt de dertil hørende veje, stier og fællesarealer – tinglyst på de anførte matrikelnumre.
Herefter er følgende matrikelnumre inddraget under grundejerforeningens område:

3 ys, 3 yr, 3 yq, 3yp, 3 yo, 3 yn, 3 acn, 3 ym, 3,yl, 3 apf, 3 dh, 3 æq, 3 æp, 3 yk (A), 3 yk (B), 3 yh, 3 yg, 3 apk, 3 æf, 3 yi og 3 by.

§ 2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til den 1. nævnte deklaration.
Grundejerforeningen har blandt andet til formål i overensstemmelse med den tinglyste deklaration at varetage medlemmernes fælles grundinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. at administrere, vedligeholde og renholde fælles anlæg og friarealer, private veje og stier samt forsyningsledninger og at udøve den for grundejerforeningen tilkomne påtaleret.

§ 3

Foreningen er upolitisk og kan ved generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation for grundejerforeninger.
Alle ejere inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

§ 4

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen.
Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

Er et medlem ved en generalforsamling i restance med kontingentbetalingen, bortfalder retten til at afgive stemme.

§ 5

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommen lyste deklarationer og servitutter. Grundejerforeningens bestyrelse udøver den påtaleret, der er tillagt foreningen i servitutterne.

§ 6

Omkostninger til de i § 2 anførte foranstaltninger samt iøvrigt de udgifter, der følger af foreningens pligter i henhold til den tinglyste deklaration og krav fremsat af det offentlige fordeles på de enkelte parceller med en anpart pr. parcel. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men kun for den hver parcel påkrævede anpart.

Medlemmernes bidrag til grundejerforeningen fastsættes på en generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag for det kommende år fra foreningens bestyrelse. Bidraget opkræves i én eller flere rater efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte fornøden medhjælp til arbejdets udførelse – herunder også administrativ medhjælp.

§ 7

Medlemmer af foreningen er pligtige at medvirke til, at der ved salg af enkelte parceller tinglyses deklarationer, hvorved der gives grundejerforeningen pantsikkerhed for medlemskontingent.

§ 8

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 4 medlemmer. Valgene gælder for 2 år, idet halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden. Referatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan evt. honorar til kasserer og sekretær afgøres på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 9

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

§ 10

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst et bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder den valgte suppleant.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende generalforsamling, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 11

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på postgiro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 500,-.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsregnskabet skal være afsluttet senest d. 15. januar.

Den af generalforsamlingen valgte revisor reviderer regnskabet i overværelse af formand og kasserer. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret senest den 31. januar. Det udsendes som bilag ved indkaldelse til generalforsamlingen senest 2 uger inden dennes afholdelse.

Den på generalforsamlingen valgte revisor skal mindst 2 gange årligt uanmeldt foretage revision af foreningens regnskaber og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler.

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Dato for generalforsamlingens afholdelse skal fastsættes af bestyrelsen inden 1. januar.

Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle samt budgetforslag for det kommende år, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

§ 13

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamingen,
skal være foreningens bestyrelse i hænde senest d. 1. januar.

§ 15

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.

Der kan kun afgives én stemme pr. parcel.

Der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen, idet et medlem dog højst må møde med 2 fuldmagter.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for vedtægtsændringen.

Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i generalforsamlingsreferatet, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 17

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er indtil endelig retsafgørelse foreligger pligtige at opfylde de af dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk art eller anden art – ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling søndag den 6. marts 1994.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *