Referat af generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling søndag d. 27/2-2022

15 personer var mødt op til generalforsamlingen, hvor der var dækket fint op med the, kaffe og juice – og med Sørens hjemmelavede fastelavnsboller, som smagte umanérlig godt!

1.Dirigent

Wivi (18B) blev igen i år valgt som dirigent, da ingen af de fremmødte havde indvendinger imod valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet via mail og lovlig.

Til referent blev valgt Carl-Erik Sølberg (18 B)

2. Formandens beretning:

Søren gennemgik den tidligere udsendte beretning, som blev taget til efterretning af forsamlingen efter enkelte spørgsmål til vejen. De afgørende drøftelser blev dog udskudt til punkt 4.

Stor ros fra forsamlingen til Søren for stort og godt arbejde!

3. Regnskabet

Bjarne (2) uddelte og gennemgik regnskabet. Det havde ikke tidligere været udsendt pga. problemer med nyt computerudstyr, som Bjarne havde kæmpet med.

Regnskabet viste et overskud på 7.541 kr. som sammenlagt med egenkapitalen per 1.1.202155.900 kr. gør, at vi har en formue på 63.530 kr., hvorfor vi har de penge, som vi skal bruge til, at entreprenør Lars Henrik Leisted-Jensen (Dustex) kan ordne vejen, da han max skal have 58.712 kr.for at lave den, og så vil han garantere, at den er hulfri i de næste 6 -7 måneder. Derefter må vi regne med mindre omkostninger til vedligehold hvert eller hvert andet år. Alle vil blive orienteret på forhånd om, hvornår arbejdet sker, formentlig i april, da vejen skal være tør for at få et godt resultat. Alle opfordres til at være repræsenteret, når arbejdet udføres, så de selv kan fortælle, hvordan de gerne vil have det ud for deres ejendomog især for indstrømmende vand i indkørslen.

Derefter blev budget for 2022 gennemgået. Det viser, at der bliver et underskud i 2022 på 48.075 kr. pga. omkostningen til vejen, men ud af tallene kan vi til gengæld se, at vi fremover vil have et overskud på ca. 10.000 kr. hvert år og dermed råd til løbende at få vejen vedligeholdt med Dustex. Til gengæld kan vi ikke længere bruge den sædvanlige snefjerningsmetode med fejning pga. den nye vejbehandling. Det skal fremover ske som skrabning og vil måske derfor blive lidt dyrere, men det skulle også kunne holdes inden for egenkapitalen – uden kontingentstigninger. Søren indvilgede i at søge oplysninger i grundejersammenslutningen vedr. andres erfaringer med snerydning.

Derefter blev regnskabet og budgettet godkendt – med stor ros til kassereren for et flot stykke arbejde.

Forslaget om uændret kontingent på 700 kr./år blev ligeledes godkendt.

4. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af: Søren (formand), Wivi (næstformand), Kirsten (sekretær) og Bjarne (kasserer).

Wivi, Kirsten og Bjarne var på valg. Kirsten ønskede ikke genvalg efter at have været i flere perioder i bestyrelsen. Peter Blaaberg (16) havde erklæret sig villig til at indtræde i bestyrelsen. Peter blev valgt med applaus og stor tak til Kirsten for indsatsen igennem årene.

Da bestyrelsen af hensyn til kontinuiteten og for at følge vedtægterne skal have to på valg hvert år, blev Peter valgt for en tre-årig periode og Wivi og Bjarne for en to-årig periode.

7. Valg af revisor

Willy (15A) genvalgt og Margit (18A) blev genvalgt som revisorsuppleant

8. Evt.

Trappen fra Gildbjergstien ned til strandgrunden er i våd tilstand glat med fare for faldulykker. Ronny indvilgede i at undersøge, om der er en belægning, der kan afhjælpe forholdet. Belægningen kan evt. fastgøres i forbindelse med en klippedag.

Tak til Eske for arbejdet med medlemslisten.

Efter en let drøftelse besluttedes det at lægge hovedklippedagen den 22. maj med start klokken 10 og supplere med den 21. aug. ligeledes med start kl. 10.

Tak til alle – og især til Søren og Lene for et hyggeligt traktement og husly.

Referent:  Carl-Erik Sølberg (18 B)

Dirigent:   Wivi (18 B)

P.S.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren som formand, Wivi som næstformand, Peter som sekretær og Bjarne som kasserer.