Referat af generalforsamling 2006

 

 

Referat af generalforsamling i G/F Ansbo den 26. februar 2006

Generalforsamlingen blev afholdt i Villa Ansbo

Til stede: Hybenbakken 2, 4, 6A, 10, 12, 13, 14, 15A, 15B, 16, 17, 19, 22,
 

 1. Willy valgt til dirigent; Eske til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 2. Formandens beretning godkendt. Se den på foreningens hjemmeside på www.ansbo.dk
 3. Regnskabet godkendt. Det er nu klart opdelt i grundejerforening og vejfond. Se også det på hjemmesiden. Enighed om at det fornuftigt med en vis opsparing bl.a. med henblik på en sandsynlig kommende udgift til ny vejbelysning.
 4. Budget- og kontingentforslag
  Bestyrelsen fremlagde ikke noget budget, fordi den først ønskede at høre generalforsamlingens holdning til en forbedret snerydningsordning og til spørgsmålet om foreningens ret til at benytte trappen ned til stranden. Bestyrelsen vil snarest efter generalforsamlingen fremlægge et budget på hjemmesiden.
  Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent.
 5.  Forslag
  • Trappen til stranden
   Formanden orienterede om, at enkelte medlemmer er blevet overfuset, når de har benyttet trappen, og om den deraf følgende brevveksling. En enig generalforsamling fastholdt det synspunkt, at alle grundejerforeningens medlemmer har ret til at benytte trappen.
   Beslutning: Bestyrelsen meddeler foreningens holdning i et brev til vor modpart og gør samtidig igen opmærksom på, at vi ikke kan acceptere overfusninger. Skulle det komme til en retssag, er foreningen indstillet på at afholde de udgifter, det måtte kræve.
  • Snerydning
   Den nuværende snerydningsordning har ikke forhindret, at vejen i denne vinter periodevis har været så glat, at posten har nægtet omdeling. I den sammenhæng er det et problem, at man ikke kan feje tæt ned til vejens grusbelægning uden at ødelægge den.
   Beslutninger:

   1. bestyrelsen arbejder på at få en mere effektiv snerydningsordning
   2. bestyrelsen undersøger pris på asfaltering af vejen under hensyntagen til, at vejen ikke skal være en motorvej men fortsat en hyggelig villavej med meget langsom trafik.
  • Aflæsning af brænde og parkering
   Beslutning: Bestyrelsen sender en venlig henstilling til nogle få beboere på Sommerlystvej og Boholmsvej, som har det med at benytte Hybenbakken som indkørsel, eller som lader brændetårne stå lidt vel længe i rabatten på Hybenbakken.
  • Vedtægtsændringer
   Bestyrelsens forslag om sletning af sidste afsnit i § 3 om ret og pligt til medlemskab var motiveret af det forhold, at foreningen faktisk ikke kan pålægge evt. vrangvillige at blive medlemmer. Generalforsamlingen opfattede imidlertid dette som en mindre ”fodfejl” i den nuværende tekst. Bestyrelsen blev i stedet opfordret til at være fremsynet og arbejde for, at kommende grundejere pålægges en tinglyst forpligtelse til at deltage, sådan at vejen aldrig risikerer at forfalde ud for ikke-medlemmers grunde.
   Beslutninger:

   1. Ændring af vedtægternes §3, sidste afsnit om ret og pligt til medlemskab, udskydes til senere lejlighed
   2. Til vedtægternes § 12 tilføjes som sidste afsnit: ”Indkaldelsen (og andre informationer) kan udsendes pr. e-mail, hvor bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt”.
 6.  Søren og Michael genvalgt til bestyrelsen.
  Marianne genvalgt som suppleant.  Willy genvalgt som revisor. Tina nyvalgt som revisorsuppleant
 7. Eventuelt
  • Vejdag fastlagt til lørdag den 29. april
  • Til sommerfestudvalget valgtes: Benedikte, Marianne, Bente, Lene og Birgitte
  • Tak til Lene og Søren fra alle fremmødte for hyggelige rammer omkring årets generalforsamling

Eske Wohlfahrt

27. februar 2006

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *